================================================== -->

สบาย 99 ล่าสุด1️⃣LOOK618

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง 2 ปีแรก vs 2 ปีหลัง การทำหน้าที่รัฐบาล พลอประยุทธ์ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,228 คน พบว่า ในภาพรวมคะแนนการทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พลอประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรกเทียบกับช่วง 2 ปีหลัง พบว่า ในช่วง 2 ปีแรกได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 631 คะแนน ส่วนในช่วง 2 ปีหลังได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 604 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบช่วง 2 ปีแรกกับช่วง 2 ปีหลัง พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลง 027 คะแนน เมื่อแยกพิจารณาพบว่า ในช่วง 2 ปีแรก ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (681 คะแนน) รองลงมาคือด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (667 คะแนน) และด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างความโปร่งใส (665 คะแนน) ส่วนในช่วง 2 ปีหลัง พบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (662 คะแนน) รองลงมาคือด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (647 คะแนน) และด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (636 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีแรกกับในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (เพิ่มขึ้น 019 คะแนน) รองลงมาคือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการประชารัฐ (เพิ่มขึ้น 006 คะแนน) และด้านความสัมพันธ์กับนานาประเทศในทุกภูมิภาค (เพิ่มขึ้น 002 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน การสร้างความโปร่งใส (ลดลง 076 คะแนน) รองลงมาคือด้านการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจของคนในประเทศ (ลดลงเท่ากัน 054 คะแนน) สุดท้ายเมื่อถามว่า ท่านยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาล พลอประยุทธ์ในการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 522 ยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 407 เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ แต่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 115 เชื่อมั่นการทำหน้าที่ทุกๆ ตำแหน่ง ขณะที่ร้อยละ 478 ไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป) ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลหากมีการคว่ำร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สสและร่าง พรปการได้มาซึ่ง สว ที่อาจทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนช้าออกไปอีกประมาณ 6 เดือนว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีการคว่ำหรือไม่คว่ำร่างทั้ง 2 ฉบับ ขณะนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มา สว ที่อาจจะมองหรือตีความเจตนาของระบบที่มีการเขียนไว้ในกฎหมายไม่ตรงกัน ซึ่งจะต้องหาข้อยุติตรงนี้ เขากล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) กรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะหาทางออกร่วมกัน ก่อนหน้านี้เคยพูดไว้ว่า การเลือกตั้งจะเป็นเมื่อไหร่ อย่างไร เมื่อถึงที่สุดแล้วคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เป็นผู้อยู่ในสถานะที่จะกำหนดได้ หาก คสชเห็นว่าการเลือกตั้งควรเป็นไปตามโรดแมปที่ประกาศไว้ ต้องเข้าไปแก้ปัญหาไม่ให้เกิดอุปสรรคอย่างที่มีข้อกังวล ถ้าเห็นว่าสมควรจะต้องเลื่อนออกไป ต้องอธิบายเหตุผลให้ชัดว่าคืออะไร คิดว่าการอธิบายจะดีที่สุด ดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างไม่แน่นอน และทำให้เกิดปัญหาขึ้น คสชมีอำนาจที่จะกำหนดกรอบเวลา ขณะที่พรรคการเมืองต้องการเห็นบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เดินหน้าไปอย่างมีแบบแผน เป็นที่เชื่อถือและเชื่อมั่น ที่ผ่านมาได้แสดงความคิดเห็นแบบนี้มาตลอด และหวังว่า คสชจะรับฟัง เมื่อถามว่า หากมีการเลื่อนออกไปอีก จะส่งผลต่อกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอยากให้มีการเลือกตั้งอย่างไร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ถ้ามีการอธิบายโปร่งใส ชัดเจน แม้จะมีคนจำนวนหนึ่งเร่งรัด อยากให้มีการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ถ้ากลุ่มดังกล่าวมองว่ามีความไม่ตรงไปตรงมา มีการใช้อภินิหารหรือเล่ห์กลทางกฎหมาย ก็สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความไม่พอใจ ความขัดแย้งขึ้น ทางที่ดีคือต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา โปร่งใส ว่าจะเอาอย่างไร ทั้งนี้ คสชต้องระวัง เพราะภารกิจหลักทั้งหมดของคสชคือเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อปูทางให้ประเทศกลับเข้าไปสู่ระบบประชาธิปไตยไปพร้อมกับการปฏิรูป ถ้าไม่ระวังและเป็นจุดที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ภารกิจของ คสชก็ไม่อาจลุล่วงไปได้ จึงขอให้ระวังและสร้างความแน่นอนให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และยอมรับว่าจะให้พอใจคนทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้ามีเหตุผลชี้แจงต่อสาธารณะได้ ดีกว่าถูกมองด้วยความหวาดระแวง สงสัยว่ามีความไม่ตรงไปตรงมาหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ ถามว่า หลายฝ่ายกังวลว่ามีความพยายามที่จะยื้อเวลาการเลือกตั้งเพื่อปูทางให้กับ คสช นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เป็นห่วง จึงได้บอกว่าให้ตรงไปตรงมา และชัดเจนจะดีที่สุด นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงการคิกออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลลงไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน ว่า เมื่อชุดวิทยากรลงพื้นที่ไปแล้ว ก็จะเห็นสาระที่นำเสนอ และวิธีการปฏิบัติก็จะชัดเจนเองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ขอให้รอดูตรงนั้นก่อน ขณะนี้ทราบเพียงว่าจะมีชุดวิทยากรลงไปในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ ครอบคลุมทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ท้ายสุดต้องดูที่การปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตาม ในฐานะฝ่ายการเมือง ไม่มีอะไรหวั่นไหวทั้งสิ้น แต่อยากจะบอกว่า หากสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้อง ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าลงไปแล้วเกิดลักษณะใช้อำนาจรัฐไปเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ถือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ไม่ใช่เกรงว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง แต่จะเป็นเรื่องการไปทำลายระบบที่เรากำลังจะปฏิรูปมากกว่า ด้านนายวรชัย เหมะ อดีต สสสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พลออนุพงษ์ เผ่าจินดา รมวมหาดไทย ระบุช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศชาติเกือบถึงวิกฤติ เพราะติดกับดักกับคำว่าเปลือกประชาธิปไตย ติดกับคำว่าเลือกตั้ง ว่าที่ พลออนุพงษ์ ระบุเราติดกับดักเปลือกประชาธิปไตยนั้น เป็นเพราะทหารเข้ามายึดอำนาจ รัฐบาลจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 40 เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเต็มใบ ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการตรวจสอบ การบริหารงานเป็นไปด้วยดี รายได้ประชาชนพอใช้ แต่พอมีการยึดอำนาจในปี 49 แม้จะมีการเลือกตั้ง แต่ก็มีการสร้างเงื่อนไขเรื่องความขัดแย้งขึ้นจนมีการรัฐประหารอีกครั้งในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี รัฐธรรมนูญฉบับ 60 ที่พวกท่านร่างกันขึ้นเป็นรัฐธรรมนูญกึ่งประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพียงครึ่งเดียว สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีสิทธิในการเลือกนายกฯ อีกทั้งการบริหารประเทศช่วงที่ผ่านมาก็ขับเคลื่อนด้วยอำนาจมาตรา 44 แล้วประเทศชาติได้พัฒนาไปข้างหน้าหรือไม่ แม้จะมีโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี ประชาชนก็ยังลำบากอยู่ เขากล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่นายกฯ บอกจะเข้าถึงประชาชนทุกตารางนิ้ว ก็เป็นเพียงการส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปเปลี่ยนความคิดประชาชนให้เชื่อมั่นการทำงานรัฐบาลเท่านั้น คิดว่าปากท้องของประชาชนคงไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม วันนี้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการทำงานรัฐบาลได้ แม้เรียกร้องการเลือกตั้งตามที่นายกฯ พูดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ แบบนี้หรือที่ พลออนุพงษ์ ต้องการ

  • เยี่ยมชมบล็อก:442462
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 583
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-09-21 08:11:04
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ฐิติราช ย้ำคดีหวย 30 ล้านใกล้ถึงบทสรุป ยันคดีไม่ซ้ำซ้อนแผนเดิม-ตัวละครไม่มาก ครูปรีชา หน้าระรื่นย้ำเป็นเจ้าของ ลั่นไม่สนกระแสออนไลน์ที่เทไปหาลุงจรูญ เตรียมขึ้นศาล 12 กพนี้ ษิทรา ยันไปด้วยแน่ โพสต์แก๊งปั้นพยานไม่เนียนเมื่อวันอาทิตย์ พลตทฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบชก) ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงกรณีหวย 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ว่าหลังกองปราบฯ รับสำนวนการสอบสวนจาก สภเมืองกาญจนบุรีมา ได้ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว และชุดสืบสวนยังคงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี หรือ รตทจรูญ วิมล อดีตตำรวจเกษียณ ยืนยันจะได้ข้อเท็จจริงในเร็ววันนี้ และมีผู้ถูกดำเนินคดีแน่นอน ส่วนจะข้อหาใดบ้าง รอผลการสอบสวน คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้ก่อเหตุมีแผนประทุษกรรมเดิมๆ ตัวละครที่ก่อเหตุไม่มาก นอกจากคดีนี้ยังมีคดีการอ้างสิทธิ์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่ 1 อีกหลายคดีที่เคยเกิดขึ้น เร็ววันนี้กองปราบฯ จะแถลงข้อเท็จจริง ให้ความกระจ่างแก่สังคม พลตทฐิติราชยังกล่าวถึงเรื่องคลิปเสียงว่า ตำรวจรวบรวมหลักฐานผ่านเรื่องคลิปมาไกลแล้ว ผู้ใดจะออกมารับหรือปฏิเสธเสียงในคลิปหรือไม่นั้น ไม่มีผล แต่ขอผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ ปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ความจริงดีกว่า และขอแนะนำทั้งสองฝ่าย หากจะส่งพยานหลักฐานเพิ่มให้รีบส่งมา เพราะหลังจากได้รับข้อมูลทุกด้าน จะนำมาชั่งน้ำหนัก ใครพูดเท็จใครพูดจริงพลตตไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการกองปราบปราม (ผบกป) กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 13 กพ จะประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหวย 30 ล้านบาท พร้อมแบ่งงานกันเพื่อเร่งคลี่คลายคดี แต่มีรายงานว่าในการประชุมที่จะเริ่มขึ้นนั้น พลตทฐิติราชได้มอบหมายให้ พลตตชาญ วิมลศรี รอง ผบชก เป็นหัวหน้าคณะสืบสวนสอบสวนคดีหวย 30 ล้านบาท โดยจะบูรณาการชุดทำงานทั้งในส่วนของตำรวจกองปราบปราม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (บกปอท)พตอชาคริต สวัสดี รอง ผบกป กล่าวว่า กองปราบปรามอยู่ระหว่างนำสำนวนของทาง บชภ7 มาทำการตรวจสอบในรายละเอียดเนื้อหาของสำนวน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบในหลายประเด็น สำหรับกระแสข่าวที่ว่าจะเชิญตัวเจ๊เกียวซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาสอบปากคำนั้น ในส่วนนี้ยังไม่ได้เชิญตัวมาสอบปากคำแต่อย่างใด แต่หากพนักงานสอบสวนกองปราบปรามมีข้อสงสัยส่วนไหน ก็ต้องเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้องเชิญตัวใครมาสอบปากคำเพิ่มบ้าง ขณะที่นายปรีชาเปิดบ้านพักในพื้นที่ ตปากแพรก อเมืองกาญจนบุรี เปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าสดชื่นแจ่มใส หลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงและแช้ตไลน์หลุด ที่เชื่อกันว่าเป็นการสนทนาระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่น แม่ค้าลอตเตอรี่ ทำให้เกิดกระแสโจมตีครูปรีชา รวมถึงกระแสข่าวหนึ่งในทีมพยานครูปรีชาได้กลับคำให้การและรับสารภาพว่าไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าในตอนนี้สถานการณ์ยังคงปกติ ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือที่โรงเรียนตามเดิม ไม่ได้หนีหายไปไหน ส่วนเรื่องที่ตลาดเรดซิตี้ ก็เป็นเพียงการจำลองเหตุการณ์วันที่ไปซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น ไม่ได้เป็นการทำแผนรับสารภาพแต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีผู้คนมาโจมตีเป็นจำนวนมากนั้น ไม่ได้ให้ความสำคัญ และไม่ใส่ใจกับกระแสในโลกออนไลน์ เพราะผู้ที่จะตัดสินถูกผิดก็คือศาลเท่านั้น ความจริงก็คือความจริง เพราะเป็นเจ้าของเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมาจริง จึงไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลกับกระแสในโลกออนไลน์ ความจริงผมเป็นเจ้าของ เป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมาจริง จึงไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลกับกระแสในโลกออนไลน์ จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้หนักใจกับหลักฐานที่ฝ่ายตรงข้ามนำออกมาเสนอในโลกออนไลน์ เพราะมั่นใจว่ามีหลักฐานพยานที่จะพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลได้แน่นอน สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ที่ติดตามข่าวในโลกออนไลน์และตามสื่อต่างๆ ว่าควรเสพสื่ออย่างมีสติ ไม่ควรด่วนตัดสินว่าผมเป็นคนผิด ควรเชื่อในพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงได้ ไม่ใช่เชื่อตามกระแสสังคมเพียงอย่างเดียว นายปรีชากล่าว ในช่วงเย็น นายปรีชายืนยันว่า ในวันที่ 12 กพเวลา 0900 น จะไปขึ้นศาลแพ่งที่ จกาญจนบุรี ซึ่งได้เตรียมพร้อมแล้วว่าจะไปกับทีมทนายความ แต่คงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก เพราะคุยกับทนายกันตลอด ขณะเดียวกัน นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ทนายของ รตทจรูญ ได้ส่งไลน์แจ้งสื่อมวลชนว่า ในวันที่ 12 กพจะเดินทางไปศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในเวลา 0900 นเช่นกัน ก่อนหน้านี้ ในเวลา 1232 น นายษิทราได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่ายังมีผู้รู้หลายท่านที่ออกความเห็นเรื่องคดีอยากรวยทางลัดจากหวยคุณลุงจรูญ โดยที่มีทั้งบอกว่าเมื่อตำรวจกล่าวหาแล้วคุณลุงจรูญก็ต้องไปหาทางแก้ตัวเอาเอง หรือบอกว่าคุณลุงจรูญต้องไปหาคนขายให้ได้ และต้องบอกให้ได้ว่าไปซื้อจากใครมา ไม่งั้นตายแน่ๆ หลักฐานอ่อนเห็นๆ ซึ่งขอยืนยันด้วยหลักกฎหมายอีกครั้งว่า หน้าที่พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาอยู่ที่ผู้กล่าวหา แต่หากมีกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาในช่วงอยู่ต่างประเทศและตามไม่ทัน ก็ช่วยกรุณาชี้แนะด้วย บางท่านวิเคราะห์ว่าผมเป็นทนายโง่ เผยไต๋ความลับของลูกความให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ ไม่มีคนฉลาดที่ไหนทำกันหรอก ผมขอขอบคุณมากครับที่ชี้แนะ ผมเองไม่ใช่นักวิเคราะห์ แต่ขอวิเคราะห์ด้วยความเชื่อของตัวเองโดยที่มั่นใจว่ามนุษย์ที่มีมันสมองคงคิดเหมือนๆ ผมว่า ครูเอาหวยใส่กระเป๋าเสื้อยังไงให้คนเห็นหมายเลขได้ เมื่ออ้างว่ามีคนเห็นหมายเลข ก็แสดงว่าชุดนั้นต้องอยู่หน้าสุด หากก้มตัวลง หวยชุดนั้นก็ถูกทับอยู่ด้านล่าง แล้วท่านนักวิเคราะห์ลองใช้สมองอันชาญฉลาดตอบด้วยว่ามันจะหล่นได้อย่างไร และหล่นแค่ชุดเดียว ฝากให้ท่านไปลองทำเป็นการบ้านด้วยครับ เมื่อพิสูจน์ได้ว่ามันหล่นได้จริง ก็กรุณามาแสดงออกรายการทีวีให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย ผมและประชาชนจะคอยดู นายษิทรากล่าว ทนายตั้มโพสต์อีกว่า ยังไม่อยากจะวิเคราะห์ไปถึงคนเก็บหวยได้แล้วตะโกนออกมา ไม่อยากวิเคราะห์ว่าเมื่อคุณลุงจรูญตะโกนกลางตลาดนัดแล้วมีคนเห็นแค่คนเดียว หันมามองคนเดียว เพราะความหมั่นไส้ คุณครูกับพวกก็พยายามอธิบายเหลือเกินว่าต้องแยกกันระหว่างความเชื่อกับความจริง ผู้รู้บอกว่าต้องเอาความจริง ไม่ควรเอาความเชื่อจากกระแสหรือการท้าไปสาบาน แต่มองว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นคือความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ ฝ่ายปั้นพยานต่างหากที่คิดว่าเมื่อปั้นพยานมาแล้วคิดว่าคนคงเชื่อ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ใครจะเชื่อในเมื่อมันไม่เนียนเลย

ที่เก็บบทความ

2015(248)

2014(721)

2013(327)

2012(255)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: หน้าต่างปักกิ่ง

เว็บ lagalaxy, นักข่าวเมืองตรังทำเซอไพรส์ เตรียมจูงมืออดีตภรรยาเข้าร่วมพิธีวิวาห์ใต้สมุทรในเทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อเป็นกำลังใจให้หายป่วยจากโรคร้าย หลังตรวจพบก้อนเนื้อที่ปากมดลูก นายถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม หรือบ่าวตุ้ง อายุ 53 ปี ผู้สื่อข่าว นสพมติชน ไทยโพสต์ ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง 8 ประจำจังหวัดตรัง ได้จูงมืออดีตภรรยา คือ นางพยอม หนูนุ่ม หรือพี่พยอม อายุ 49 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลัง อบตนาข้าวเสีย อนาโยง จตรัง ไปลองสวมใส่ชุดวิวาห์ที่ร้านพลีส เวดดิ้ง ตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018 หรือ Trang Underwater Wedding Ceremony 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 และปีนี้ถือเป็นปีที่ 22 แล้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้บ่าวสาวคู่นี้ได้รับความสนใจมากกว่าคู่อื่นๆ อีก 17 คู่ ก็คือการที่นายถนอมศักดิ์ตัดสินใจเข้าร่วมงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร หลังจากได้รับการติดต่อมาจากหอการค้าจังหวัดตรัง ก็เพื่อต้องการให้กำลังใจอดีตภรรยา คือนางพยอม ให้ต่อสู้กับโรคร้าย หลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพที่ รพตรัง เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว ว่า พบก้อนเนื้อขนาดกว้างประมาณ 7 เซนติเมตร ที่บริเวณปากมดลูก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนางพยอม รวมทั้งลูกหลานและผู้ใกล้ชิดไม่น้อย นายถนอมศักดิ์กล่าวว่า อยู่กินกับภรรยาคนนี้เมื่อปี 2528 แต่ไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยกัน กระทั่งมีทายาท 2 คน เป็นชายทั้งคู่ ปัจจุบันคนโตอายุ 32 ปี ส่วนคนเล็กอายุ 27 ปี และมีหลานแล้ว 2 คน กระทั่งเมื่อประมาณ 22 ปีที่แล้ว ทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางกันไปอยู่คนละบ้าน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังติดต่อคบหากันในฐานะเพื่อนที่ดีมาโดยตลอด จนเมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อทราบว่าอดีตภรรยาล้มป่วยลงด้วยโรคร้าย และได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรพอดี ตนเองจึงตอบตกลงทันที เพื่อหวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้อดีตภรรยาหายป่วยจากโรคร้าย ส่วนนางพยอม หรือพี่พยอม กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่อดีตสามีชวนเข้าร่วมงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2018 เพราะเคยบอกเขาว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากจะสวมใส่ชุดวิวาห์สักครั้ง และเมื่อนำไปปรึกษาลูกๆ ต่างก็เห็นดีด้วย ขณะที่อาการของโรคร้ายขณะนี้ยังอยู่แค่ระยะที่ 1 ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้หากมีกำลังใจที่ดี โดยหมอจะนัดเข้าผ่าตัดก้อนเนื้อออกไปในเร็วๆ นี้ที่ รพสงขลานครินทร์ (มอหาดใหญ่) อย่างไรก็ตาม ในงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรครั้งนี้ ตนเองคงไม่ลงไปร่วมดำน้ำจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเล เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่ออาการป่วย ส่วนกิจกรรมอื่นๆ สามารถเข้าร่วมเหมือนกับคู่บ่าวสาวอีกทั้ง 17 คู่ได้ไม่มีปัญหา สุริยะใส รับโรดแมปเลือกตั้งถึงจุดหักเห ยังเดาไม่ออกจะไปทางไหน ชี้ พรป 2 ฉบับยังไม่รู้ออกหัวหรือก้อย ทำให้วันหย่อนบัตรยังจับจุดไม่ได้ truthbet69เอปสัน เผยปี60ผลดำเนินงานโตตามเป้าที่7% ส่วนปี61ตั้งเป้าเติบโตรวม 7% โดยแบ่งเป็นตลาดประเทศไทยที่ 5%ประกาศ เดินหน้ารุกตลาดองค์กรธุรกิจ รักษาระดับการเติบโตต่อเนื่อง11กพ61 O นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไปด้านการขาย ผลิตภัณฑ์ และการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2017 ว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ตามเป้าที่ 7% โดยแบ่งเป็นตลาดประเทศไทย เอปสันทำรายได้เติบโต 6% และตลาดต่างประเทศภายใต้การดูแลของเอปสัน ประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และปากีสถาน รวมมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 14%ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์อิงค์แท็งค์พรินเตอร์สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ 7% และยังรักษาตำแหน่ง ผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 46% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้อิงค์เจ็ทพรินเตอร์แบบ ตลับหมึกและเลเซอร์พรินเตอร์ขาวดำรุ่นเล็กมาใช้อิงค์แท็งค์พรินเตอร์แทน เพราะต้องการประหยัดต้นทุนการพิมพ์ ต่อแผ่น ต้องการพิมพ์สี และพิมพ์ในปริมาณที่สูงขึ้น โดยเอปสันเป็นแบรนด์ Top of Mind ของผู้บริโภค เนื่องจาก เป็นผู้ผลิตพรินเตอร์รายแรกที่ออกจำหน่ายอิงค์แท็งค์พรินเตอร์ตั้งแต่ปี 2553 และเป็นผู้นำตลาดมาโดยตลอด ทั้งยังมีรุ่นผลิตภัณฑ์มากกว่าคู่แข่ง ได้รับการยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพและความทนทานสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจในปี 61 เอปสันตั้งเป้าเติบโตรวม 7% โดยแบ่งเป็นตลาดประเทศไทยที่ 5% และ ตลาดต่างประเทศ 15% โดยธุรกิจหลักที่บริษัทฯ โฟกัสประกอบด้วยอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูงสำหรับองค์กร ขนาดใหญ่ เลเซอร์โปรเจคเตอร์ และหุ่นยนต์แขนกล ส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 61 ยังคงยึดแนวทางในการทำธุรกิจที่เน้นเจาะกลุ่ม ลูกค้าองค์กรธุรกิจเป็นหลัก บริษัทฯ พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเอสเอ็มอีไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สุริยะใส รับโรดแมปเลือกตั้งถึงจุดหักเห ยังเดาไม่ออกจะไปทางไหน ชี้ พรป 2 ฉบับยังไม่รู้ออกหัวหรือก้อย ทำให้วันหย่อนบัตรยังจับจุดไม่ได้

คุมเข้มตัวเมืองปัตตานีเปิดวงจรปิดล่ามือบึ้ม! 12 กุมภาพันธ์ พศ 2561 เวลา 10:15 น เข้าสู่ศักราชใหม่ 2561 หรือ 2018 อย่างเป็นทางการแล้ว ในมุมมองเรื่องเศรษฐกิจหลายส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในศักราชใหม่นี้ว่า ยังเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างร้อนแรงจากปีก่อน แม้จะมีบางภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้ขยายตัวโดดเด่นเหมือนปี 2560 แต่ก็ยังมีแนวโน้มเติบโตและยังคงเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม เริ่มกันที่ กระทรวงการคลัง ที่หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างดีว่า เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจะขยายตัวได้เกินกว่าเป้าหมายที่ 38% แล้วก็เป็นไปตามคาด เพราะบทสรุปของเศรษฐกิจเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ฟันธงแล้วว่าปี 2560 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างที่คาดการณ์ และไปจบที่ระดับ 40% โดยอานิสงส์หลักๆ มาจาก การส่งออกสินค้าและบริการ ที่ขยายตัวได้อย่างน่าประทับใจ ที่ระดับ 97% ซึ่งก็เป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงกว่าคาดการณ์ที่ 85% เช่นเดียวกัน ด้วยเพราะแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ และอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญ ที่เรียกว่าเป็นพระเอกตลอดกาล อย่าง ภาคการท่องเที่ยว ที่ก็ยังคงขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม โดยในปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 354 ล้านคน เติบโต 88% โดยมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเติบโตที่ระดับ 18 ล้านล้านบาท การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา ซึ่งแตะระดับ 40% นั้น ถือเป็นระดับที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการฟื้นตัวขึ้นในรอบ 5 ปี ตั้งแต่เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ที่เคยขยายตัวได้ 72% ก่อนจะมีการปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยกดดันทั้งในและนอกประเทศ ส่วนแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 นั้น เชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่ระดับ 42% โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 37-47% สูงขึ้นจากคาดการณ์เดิมอยู่ที่ 38% โดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการใช้จ่ายภาครัฐตามกรอบรายจ่ายลงทุนของภาครัฐในปีงบประมาณ 2561 ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำงบประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 15 แสนล้านบาท ไปจนถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าปี 2561 แต่ละโครงการจะคืบหน้าไปอย่างมากจนถึงเริ่มมีการก่อสร้างและสามารถขับเคลื่อนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในปีนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนภาคการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวที่ 66% สูงขึ้นจากคาดการณ์เดิมอยู่ที่ 57% แต่ก็อาจจะชะลอตัวลงจากผลงานในปีที่บ้านมา แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ฉุดให้เศรษฐกิจไทยไปต่อไม่ได้ เพราะพระเอกตลอดกาลอย่าง ภาคการท่องเที่ยว ยังทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในปีนี้จะสูงถึง 382 ล้านคน ขยายตัว 8% และถือเป็นปีแรกที่รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการเติบโตสูงจนแตะระดับ 205 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ 126% ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เองก็ยังมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่าจะเป็นภาพการขยายตัวที่มีความมั่นคงมากขึ้น โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการส่งออกและภาคบริการ รวมทั้งจะได้เห็นภาพการบริโภคและการลงทุนของเอกชนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ระดับ 39% ส่วนอีกหลายหน่วยงานก็ได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังเป็นปีแห่งการเติบโต อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) หรือสภาพัฒน์ ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัว 41% ส่วนภาคเอกชนอย่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ตัวเลขจีดีพีไว้ที่ 40% ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้ไว้ที่ 40% เช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่ประเมินไว้ที่ 40% เว็บ 168vip เพราะไม่ว่า บิ๊กป้อม จะชี้แจงต่อคณะกรรมการ ปปชไปแล้วหรือยัง ทุกคนรู้ว่าคงยังไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดี เนื่องจากยังไม่ถึงเดดไลน์ที่ ปปชบอกว่าจะได้ข้อสรุปในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ปัตตานีระอุ!กลุ่มก่อความไม่สงบวางบึ้ม 3 อำเภอ 11 กุมภาพันธ์ พศ 2561 เวลา 10:17 น

อ่าน(678) | แสดงความคิดเห็น(259) | ส่งต่อ(833) |

ก่อนหน้านี้:slot ตอง 81️⃣M98

ต่อไป:slotxo แอ พ มือ ถือ 1️⃣2021

ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

สำนักงานให้คำปรึกษาชีวิต Biquan 2021-09-21

หนาแน่น ปูโผล่ปักกิ่ง!ดาราแดงได้ทีชี้ คสช ทรุดหนัก-หยาม ดอน เด็กเล่นขี้ 11 กุมภาพันธ์ พศ 2561 เวลา 13:29 น

11 กพ2561 - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) กล่าวถึงความไม่ชัดเจนในการกำหนดเวลาการเลือกตั้งว่า ขึ้นอยู่กับการทำงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ) 3 ฝ่ายคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สวและ พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ สนชว่าจะพิจารณาเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ถ้า เห็นชอบก็เข้าสู่ขั้นตอนของการประกาศใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เห็นความชัดเจนขึ้น แต่ถ้าไม่เห็นชอบกฎหมายก็ตกไปอันส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนอย่างมากตามมา เพราะต้องเริ่มกระบวนการร่างกฎหมายกันใหม่ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหน อย่างไร ไม่มีใครบอกได้ว่าการเลือกตั้งจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใด อันจะก่อให้เกิดความสับสน ความไม่แน่นอน ทางการเมืองตามมาอย่างแน่นอน

สีมาแดน 2021-09-21 08:11:04

ทั้งนี้ ราคาทองคำที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีค่อนข้างผันผวน ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ้น กดดันราคาทองคำในประเทศทำให้ราคาลดลง แต่ไม่ส่งผลต่อการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรหรือสวมใส่ให้เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากราคาภาพรวมยังอยู่ในระดับสูงกว่าบาทละ 20,000 บาท และประชาชนทั่วไปจะตัดสินใจเลือกซื้อโดยดูกำลังทรัพย์ของตนเองมากกว่า แต่หากราคาทองคำปรับลดลงอยู่ที่ระดับบาทละ 19,500 บาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ที่จะซื้อเก็บสะสมไว้เพื่อเก็งกำไรในระยะต่อไป

เยรูซาเล็ม 2021-09-21 08:11:04

ฐิติราช ย้ำคดีหวย 30 ล้านใกล้ถึงบทสรุป ยันคดีไม่ซ้ำซ้อนแผนเดิม-ตัวละครไม่มาก ครูปรีชา หน้าระรื่นย้ำเป็นเจ้าของ ลั่นไม่สนกระแสออนไลน์ที่เทไปหาลุงจรูญ เตรียมขึ้นศาล 12 กพนี้ ษิทรา ยันไปด้วยแน่ โพสต์แก๊งปั้นพยานไม่เนียนเมื่อวันอาทิตย์ พลตทฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบชก) ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงกรณีหวย 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ว่าหลังกองปราบฯ รับสำนวนการสอบสวนจาก สภเมืองกาญจนบุรีมา ได้ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว และชุดสืบสวนยังคงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี หรือ รตทจรูญ วิมล อดีตตำรวจเกษียณ ยืนยันจะได้ข้อเท็จจริงในเร็ววันนี้ และมีผู้ถูกดำเนินคดีแน่นอน ส่วนจะข้อหาใดบ้าง รอผลการสอบสวน คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้ก่อเหตุมีแผนประทุษกรรมเดิมๆ ตัวละครที่ก่อเหตุไม่มาก นอกจากคดีนี้ยังมีคดีการอ้างสิทธิ์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่ 1 อีกหลายคดีที่เคยเกิดขึ้น เร็ววันนี้กองปราบฯ จะแถลงข้อเท็จจริง ให้ความกระจ่างแก่สังคม พลตทฐิติราชยังกล่าวถึงเรื่องคลิปเสียงว่า ตำรวจรวบรวมหลักฐานผ่านเรื่องคลิปมาไกลแล้ว ผู้ใดจะออกมารับหรือปฏิเสธเสียงในคลิปหรือไม่นั้น ไม่มีผล แต่ขอผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ ปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ความจริงดีกว่า และขอแนะนำทั้งสองฝ่าย หากจะส่งพยานหลักฐานเพิ่มให้รีบส่งมา เพราะหลังจากได้รับข้อมูลทุกด้าน จะนำมาชั่งน้ำหนัก ใครพูดเท็จใครพูดจริงพลตตไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการกองปราบปราม (ผบกป) กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 13 กพ จะประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหวย 30 ล้านบาท พร้อมแบ่งงานกันเพื่อเร่งคลี่คลายคดี แต่มีรายงานว่าในการประชุมที่จะเริ่มขึ้นนั้น พลตทฐิติราชได้มอบหมายให้ พลตตชาญ วิมลศรี รอง ผบชก เป็นหัวหน้าคณะสืบสวนสอบสวนคดีหวย 30 ล้านบาท โดยจะบูรณาการชุดทำงานทั้งในส่วนของตำรวจกองปราบปราม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (บกปอท)พตอชาคริต สวัสดี รอง ผบกป กล่าวว่า กองปราบปรามอยู่ระหว่างนำสำนวนของทาง บชภ7 มาทำการตรวจสอบในรายละเอียดเนื้อหาของสำนวน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบในหลายประเด็น สำหรับกระแสข่าวที่ว่าจะเชิญตัวเจ๊เกียวซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาสอบปากคำนั้น ในส่วนนี้ยังไม่ได้เชิญตัวมาสอบปากคำแต่อย่างใด แต่หากพนักงานสอบสวนกองปราบปรามมีข้อสงสัยส่วนไหน ก็ต้องเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้องเชิญตัวใครมาสอบปากคำเพิ่มบ้าง ขณะที่นายปรีชาเปิดบ้านพักในพื้นที่ ตปากแพรก อเมืองกาญจนบุรี เปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าสดชื่นแจ่มใส หลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงและแช้ตไลน์หลุด ที่เชื่อกันว่าเป็นการสนทนาระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่น แม่ค้าลอตเตอรี่ ทำให้เกิดกระแสโจมตีครูปรีชา รวมถึงกระแสข่าวหนึ่งในทีมพยานครูปรีชาได้กลับคำให้การและรับสารภาพว่าไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าในตอนนี้สถานการณ์ยังคงปกติ ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือที่โรงเรียนตามเดิม ไม่ได้หนีหายไปไหน ส่วนเรื่องที่ตลาดเรดซิตี้ ก็เป็นเพียงการจำลองเหตุการณ์วันที่ไปซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น ไม่ได้เป็นการทำแผนรับสารภาพแต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีผู้คนมาโจมตีเป็นจำนวนมากนั้น ไม่ได้ให้ความสำคัญ และไม่ใส่ใจกับกระแสในโลกออนไลน์ เพราะผู้ที่จะตัดสินถูกผิดก็คือศาลเท่านั้น ความจริงก็คือความจริง เพราะเป็นเจ้าของเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมาจริง จึงไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลกับกระแสในโลกออนไลน์ ความจริงผมเป็นเจ้าของ เป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมาจริง จึงไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลกับกระแสในโลกออนไลน์ จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้หนักใจกับหลักฐานที่ฝ่ายตรงข้ามนำออกมาเสนอในโลกออนไลน์ เพราะมั่นใจว่ามีหลักฐานพยานที่จะพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลได้แน่นอน สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ที่ติดตามข่าวในโลกออนไลน์และตามสื่อต่างๆ ว่าควรเสพสื่ออย่างมีสติ ไม่ควรด่วนตัดสินว่าผมเป็นคนผิด ควรเชื่อในพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงได้ ไม่ใช่เชื่อตามกระแสสังคมเพียงอย่างเดียว นายปรีชากล่าว ในช่วงเย็น นายปรีชายืนยันว่า ในวันที่ 12 กพเวลา 0900 น จะไปขึ้นศาลแพ่งที่ จกาญจนบุรี ซึ่งได้เตรียมพร้อมแล้วว่าจะไปกับทีมทนายความ แต่คงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก เพราะคุยกับทนายกันตลอด ขณะเดียวกัน นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ทนายของ รตทจรูญ ได้ส่งไลน์แจ้งสื่อมวลชนว่า ในวันที่ 12 กพจะเดินทางไปศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในเวลา 0900 นเช่นกัน ก่อนหน้านี้ ในเวลา 1232 น นายษิทราได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่ายังมีผู้รู้หลายท่านที่ออกความเห็นเรื่องคดีอยากรวยทางลัดจากหวยคุณลุงจรูญ โดยที่มีทั้งบอกว่าเมื่อตำรวจกล่าวหาแล้วคุณลุงจรูญก็ต้องไปหาทางแก้ตัวเอาเอง หรือบอกว่าคุณลุงจรูญต้องไปหาคนขายให้ได้ และต้องบอกให้ได้ว่าไปซื้อจากใครมา ไม่งั้นตายแน่ๆ หลักฐานอ่อนเห็นๆ ซึ่งขอยืนยันด้วยหลักกฎหมายอีกครั้งว่า หน้าที่พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาอยู่ที่ผู้กล่าวหา แต่หากมีกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาในช่วงอยู่ต่างประเทศและตามไม่ทัน ก็ช่วยกรุณาชี้แนะด้วย บางท่านวิเคราะห์ว่าผมเป็นทนายโง่ เผยไต๋ความลับของลูกความให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ ไม่มีคนฉลาดที่ไหนทำกันหรอก ผมขอขอบคุณมากครับที่ชี้แนะ ผมเองไม่ใช่นักวิเคราะห์ แต่ขอวิเคราะห์ด้วยความเชื่อของตัวเองโดยที่มั่นใจว่ามนุษย์ที่มีมันสมองคงคิดเหมือนๆ ผมว่า ครูเอาหวยใส่กระเป๋าเสื้อยังไงให้คนเห็นหมายเลขได้ เมื่ออ้างว่ามีคนเห็นหมายเลข ก็แสดงว่าชุดนั้นต้องอยู่หน้าสุด หากก้มตัวลง หวยชุดนั้นก็ถูกทับอยู่ด้านล่าง แล้วท่านนักวิเคราะห์ลองใช้สมองอันชาญฉลาดตอบด้วยว่ามันจะหล่นได้อย่างไร และหล่นแค่ชุดเดียว ฝากให้ท่านไปลองทำเป็นการบ้านด้วยครับ เมื่อพิสูจน์ได้ว่ามันหล่นได้จริง ก็กรุณามาแสดงออกรายการทีวีให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย ผมและประชาชนจะคอยดู นายษิทรากล่าว ทนายตั้มโพสต์อีกว่า ยังไม่อยากจะวิเคราะห์ไปถึงคนเก็บหวยได้แล้วตะโกนออกมา ไม่อยากวิเคราะห์ว่าเมื่อคุณลุงจรูญตะโกนกลางตลาดนัดแล้วมีคนเห็นแค่คนเดียว หันมามองคนเดียว เพราะความหมั่นไส้ คุณครูกับพวกก็พยายามอธิบายเหลือเกินว่าต้องแยกกันระหว่างความเชื่อกับความจริง ผู้รู้บอกว่าต้องเอาความจริง ไม่ควรเอาความเชื่อจากกระแสหรือการท้าไปสาบาน แต่มองว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นคือความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ ฝ่ายปั้นพยานต่างหากที่คิดว่าเมื่อปั้นพยานมาแล้วคิดว่าคนคงเชื่อ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ใครจะเชื่อในเมื่อมันไม่เนียนเลย,ไปๆ-มาๆวิญญาณเสือดำแห่งทุ่งใหญ่นเรศวร หรือ ทุ่งใหญ่ 2 กลับกลายเป็น ตัวช่วย รัฐบาลกันไปมิใช่น้อย คือนอกจากจะไม่ได้เป็นตัวจุดชนวนโค่นล้มรัฐบาลอย่างครั้ง ทุ่งใหญ่ 1 ยังกลับทำให้อะไรต่อมิอะไรที่กำลังรายรอบกดดันรัฐบาล ไม่ว่า นาฬิกาบิ๊กป้อม ไม่ว่า ม็อบ MBK, ม็อบอยากเลือกตั้งฟื้นฟูประชาธิปไตย ออกอาการเหี่ยวปลาย เงียบฉี่ไปตามๆ กัน。 สุริยะใส รับโรดแมปเลือกตั้งถึงจุดหักเห ยังเดาไม่ออกจะไปทางไหน ชี้ พรป 2 ฉบับยังไม่รู้ออกหัวหรือก้อย ทำให้วันหย่อนบัตรยังจับจุดไม่ได้。

มนุษย์ 2021-09-21 08:11:04

11 กพ61- นายสมคิด เชื้อคง อดีต สสอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท) กล่าวถึงกรณีการปรากฏตัวของนายทักษิณ ชินวัตร และ นสยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จนถูกเชื่อมโยงถึงนัยยะแฝงทางการเมืองว่า ไม่มีนัยยะอะไร นายทักษิณมีงาน มีภารกิจที่เมืองจีนเป็นประจำอยู่แล้ว ส่วน นสยิ่งลักษณ์แต่วันที่ 25 สค2560 ในคดีรับจำนำข้าวไม่ได้ปรากฏตัวเลย เพิ่งเห็นชัดๆ ครั้งนี้ แม้ก่อนหน้านี้มีภาพออกมาบ้างที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ก็ไม่แน่ชัด,สำหรับ FTA ที่มีมูลค่าการค้าและการส่งออกกับไทยเป็นอันดับ 3 คือ FTA อาเซียน จีน หรือ ACFTA โดยมีอัตราการเติบโตของการค้าอยู่ที่ 262% นับจากมีผลใช้บังคับเมื่อกรกฎาคม 2548 มูลค่าการส่งออกของไทยไปจีน ในปี 2560 สูงถึง 294 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญคือ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เคมีภัณฑ์。 ฐิติราช ย้ำคดีหวย 30 ล้านใกล้ถึงบทสรุป ยันคดีไม่ซ้ำซ้อนแผนเดิม-ตัวละครไม่มาก ครูปรีชา หน้าระรื่นย้ำเป็นเจ้าของ ลั่นไม่สนกระแสออนไลน์ที่เทไปหาลุงจรูญ เตรียมขึ้นศาล 12 กพนี้ ษิทรา ยันไปด้วยแน่ โพสต์แก๊งปั้นพยานไม่เนียนเมื่อวันอาทิตย์ พลตทฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบชก) ให้สัมภาษณ์ย้ำถึงกรณีหวย 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ว่าหลังกองปราบฯ รับสำนวนการสอบสวนจาก สภเมืองกาญจนบุรีมา ได้ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว และชุดสืบสวนยังคงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี หรือ รตทจรูญ วิมล อดีตตำรวจเกษียณ ยืนยันจะได้ข้อเท็จจริงในเร็ววันนี้ และมีผู้ถูกดำเนินคดีแน่นอน ส่วนจะข้อหาใดบ้าง รอผลการสอบสวน คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน ผู้ก่อเหตุมีแผนประทุษกรรมเดิมๆ ตัวละครที่ก่อเหตุไม่มาก นอกจากคดีนี้ยังมีคดีการอ้างสิทธิ์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่ 1 อีกหลายคดีที่เคยเกิดขึ้น เร็ววันนี้กองปราบฯ จะแถลงข้อเท็จจริง ให้ความกระจ่างแก่สังคม พลตทฐิติราชยังกล่าวถึงเรื่องคลิปเสียงว่า ตำรวจรวบรวมหลักฐานผ่านเรื่องคลิปมาไกลแล้ว ผู้ใดจะออกมารับหรือปฏิเสธเสียงในคลิปหรือไม่นั้น ไม่มีผล แต่ขอผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ ปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ความจริงดีกว่า และขอแนะนำทั้งสองฝ่าย หากจะส่งพยานหลักฐานเพิ่มให้รีบส่งมา เพราะหลังจากได้รับข้อมูลทุกด้าน จะนำมาชั่งน้ำหนัก ใครพูดเท็จใครพูดจริงพลตตไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการกองปราบปราม (ผบกป) กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 13 กพ จะประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีหวย 30 ล้านบาท พร้อมแบ่งงานกันเพื่อเร่งคลี่คลายคดี แต่มีรายงานว่าในการประชุมที่จะเริ่มขึ้นนั้น พลตทฐิติราชได้มอบหมายให้ พลตตชาญ วิมลศรี รอง ผบชก เป็นหัวหน้าคณะสืบสวนสอบสวนคดีหวย 30 ล้านบาท โดยจะบูรณาการชุดทำงานทั้งในส่วนของตำรวจกองปราบปราม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (บกปอท)พตอชาคริต สวัสดี รอง ผบกป กล่าวว่า กองปราบปรามอยู่ระหว่างนำสำนวนของทาง บชภ7 มาทำการตรวจสอบในรายละเอียดเนื้อหาของสำนวน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบในหลายประเด็น สำหรับกระแสข่าวที่ว่าจะเชิญตัวเจ๊เกียวซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาสอบปากคำนั้น ในส่วนนี้ยังไม่ได้เชิญตัวมาสอบปากคำแต่อย่างใด แต่หากพนักงานสอบสวนกองปราบปรามมีข้อสงสัยส่วนไหน ก็ต้องเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้องเชิญตัวใครมาสอบปากคำเพิ่มบ้าง ขณะที่นายปรีชาเปิดบ้านพักในพื้นที่ ตปากแพรก อเมืองกาญจนบุรี เปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าสดชื่นแจ่มใส หลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงและแช้ตไลน์หลุด ที่เชื่อกันว่าเป็นการสนทนาระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่น แม่ค้าลอตเตอรี่ ทำให้เกิดกระแสโจมตีครูปรีชา รวมถึงกระแสข่าวหนึ่งในทีมพยานครูปรีชาได้กลับคำให้การและรับสารภาพว่าไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าในตอนนี้สถานการณ์ยังคงปกติ ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือที่โรงเรียนตามเดิม ไม่ได้หนีหายไปไหน ส่วนเรื่องที่ตลาดเรดซิตี้ ก็เป็นเพียงการจำลองเหตุการณ์วันที่ไปซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น ไม่ได้เป็นการทำแผนรับสารภาพแต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่มีผู้คนมาโจมตีเป็นจำนวนมากนั้น ไม่ได้ให้ความสำคัญ และไม่ใส่ใจกับกระแสในโลกออนไลน์ เพราะผู้ที่จะตัดสินถูกผิดก็คือศาลเท่านั้น ความจริงก็คือความจริง เพราะเป็นเจ้าของเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมาจริง จึงไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลกับกระแสในโลกออนไลน์ ความจริงผมเป็นเจ้าของ เป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลมาจริง จึงไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลกับกระแสในโลกออนไลน์ จนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้หนักใจกับหลักฐานที่ฝ่ายตรงข้ามนำออกมาเสนอในโลกออนไลน์ เพราะมั่นใจว่ามีหลักฐานพยานที่จะพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลได้แน่นอน สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ที่ติดตามข่าวในโลกออนไลน์และตามสื่อต่างๆ ว่าควรเสพสื่ออย่างมีสติ ไม่ควรด่วนตัดสินว่าผมเป็นคนผิด ควรเชื่อในพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงได้ ไม่ใช่เชื่อตามกระแสสังคมเพียงอย่างเดียว นายปรีชากล่าว ในช่วงเย็น นายปรีชายืนยันว่า ในวันที่ 12 กพเวลา 0900 น จะไปขึ้นศาลแพ่งที่ จกาญจนบุรี ซึ่งได้เตรียมพร้อมแล้วว่าจะไปกับทีมทนายความ แต่คงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก เพราะคุยกับทนายกันตลอด ขณะเดียวกัน นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ทนายของ รตทจรูญ ได้ส่งไลน์แจ้งสื่อมวลชนว่า ในวันที่ 12 กพจะเดินทางไปศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในเวลา 0900 นเช่นกัน ก่อนหน้านี้ ในเวลา 1232 น นายษิทราได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่ายังมีผู้รู้หลายท่านที่ออกความเห็นเรื่องคดีอยากรวยทางลัดจากหวยคุณลุงจรูญ โดยที่มีทั้งบอกว่าเมื่อตำรวจกล่าวหาแล้วคุณลุงจรูญก็ต้องไปหาทางแก้ตัวเอาเอง หรือบอกว่าคุณลุงจรูญต้องไปหาคนขายให้ได้ และต้องบอกให้ได้ว่าไปซื้อจากใครมา ไม่งั้นตายแน่ๆ หลักฐานอ่อนเห็นๆ ซึ่งขอยืนยันด้วยหลักกฎหมายอีกครั้งว่า หน้าที่พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาอยู่ที่ผู้กล่าวหา แต่หากมีกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาในช่วงอยู่ต่างประเทศและตามไม่ทัน ก็ช่วยกรุณาชี้แนะด้วย บางท่านวิเคราะห์ว่าผมเป็นทนายโง่ เผยไต๋ความลับของลูกความให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ ไม่มีคนฉลาดที่ไหนทำกันหรอก ผมขอขอบคุณมากครับที่ชี้แนะ ผมเองไม่ใช่นักวิเคราะห์ แต่ขอวิเคราะห์ด้วยความเชื่อของตัวเองโดยที่มั่นใจว่ามนุษย์ที่มีมันสมองคงคิดเหมือนๆ ผมว่า ครูเอาหวยใส่กระเป๋าเสื้อยังไงให้คนเห็นหมายเลขได้ เมื่ออ้างว่ามีคนเห็นหมายเลข ก็แสดงว่าชุดนั้นต้องอยู่หน้าสุด หากก้มตัวลง หวยชุดนั้นก็ถูกทับอยู่ด้านล่าง แล้วท่านนักวิเคราะห์ลองใช้สมองอันชาญฉลาดตอบด้วยว่ามันจะหล่นได้อย่างไร และหล่นแค่ชุดเดียว ฝากให้ท่านไปลองทำเป็นการบ้านด้วยครับ เมื่อพิสูจน์ได้ว่ามันหล่นได้จริง ก็กรุณามาแสดงออกรายการทีวีให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย ผมและประชาชนจะคอยดู นายษิทรากล่าว ทนายตั้มโพสต์อีกว่า ยังไม่อยากจะวิเคราะห์ไปถึงคนเก็บหวยได้แล้วตะโกนออกมา ไม่อยากวิเคราะห์ว่าเมื่อคุณลุงจรูญตะโกนกลางตลาดนัดแล้วมีคนเห็นแค่คนเดียว หันมามองคนเดียว เพราะความหมั่นไส้ คุณครูกับพวกก็พยายามอธิบายเหลือเกินว่าต้องแยกกันระหว่างความเชื่อกับความจริง ผู้รู้บอกว่าต้องเอาความจริง ไม่ควรเอาความเชื่อจากกระแสหรือการท้าไปสาบาน แต่มองว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นคือความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ ฝ่ายปั้นพยานต่างหากที่คิดว่าเมื่อปั้นพยานมาแล้วคิดว่าคนคงเชื่อ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ใครจะเชื่อในเมื่อมันไม่เนียนเลย。

เว่ยเหวินฮัว 2021-09-21 08:11:04

ปัตตานีระอุ!กลุ่มก่อความไม่สงบวางบึ้ม 3 อำเภอ 11 กุมภาพันธ์ พศ 2561 เวลา 10:17 น , สุริยะใส รับโรดแมปเลือกตั้งถึงจุดหักเห ยังเดาไม่ออกจะไปทางไหน ชี้ พรป 2 ฉบับยังไม่รู้ออกหัวหรือก้อย ทำให้วันหย่อนบัตรยังจับจุดไม่ได้。ปัตตานีระอุ!กลุ่มก่อความไม่สงบวางบึ้ม 3 อำเภอ 11 กุมภาพันธ์ พศ 2561 เวลา 10:17 น 。

ระหว่างเจอกัน 2021-09-21 08:11:04

อาร์แซน เวงเกอร์ รับสภาพ ยอมรับ โอกาสเป็นไปได้ยากมากแล้วที่ อาร์เซนอล จะติดท็อปโฟร์ได้ในฤดูกาลนี้ หลังจากปราชัยในศึกนอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้ และ แฮร์รี่ เคน ยังคงเป็นของแสลงสำหรับชาวกันเนอร์ส โขกให้ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ คว้าชัยไปเมื่อคืนวันเสาร์ เคน ทำประตูที่ 23 ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ ช่วยให้ ท็อตแนม สยบ อาร์เซนอล ทีมอริร่วมเมือง ที่เป็นคู่แข่งลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ ได้หวุดหวิด 1-0 ที่เวมบลี่ย์ เคนที่มีผลงานทำประตูนำเป็นดาวซัลโวสูงสุดของลีก เป็นอีกครั้งที่เขาไปอยู่ถูกที่ถูกเวลา โขกบอลผ่านมือ ปีเตอร์ เชก เข้าไปเป็นประตูชี้ขาด ในนาทีที่ 49 ท็อตแน่ม เวลานี้ ทำคะแนนทิ้งห่างจาก อาร์เซนอล ไปเป็น 7 แต้ม ขณะที่ทีมปืนใหญ่ แพ้เป็นเกมที่ 8 แล้วในฤดูกาลนี้ ในครึ่งแรก เราพลาดโอกาสที่จะได้ประตูถึง 3-4 ครั้ง จากการโต้กลับ ซี่งผมรู้สึกเจ็บใจมาก ปัญหาอยู่ที่จังหวะสุดท้ายเหมือนเคย เราอุตสาห์ปิดพื้นที่ได้ดีจนทำให้พวกเขามีโอกาสลุ้นน้อยมาก เวงเกอร์ กล่าว และหลังจากที่พวกเขาได้ประตูขึ้นนำ คุณเห็นได้ทันทีว่าเราเฉื่อยลงไปอีก สเปอร์ส เกือบได้ประตูเพิ่ม แต่ในช่วง 10 นาทีสุดท้ายเราน่าจะกลับมาเสมอ 1-1 ได้ ประตูแรกของเกมถือว่าสำคัญมาก และเราเป็นฝ่ายโดน เคน สร้างความแตกต่างได้อีก ผมได้ดูภาพรีเพลย์แล้ว ไม่มีการฟาวล์ มันเป็นการเล่นที่ดีมากของกองหน้าตัวกลาง เราคงต้องหันกลับมาดูตัวเองเองเท่านั้นแล้ว ตอนนี้มันคงยากมากแล้วที่จะจบท็อปโฟร์ แต่เราคงต้องสู้อย่างเต็มที่ต่อไป ด้าน เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ บอสทีมไก่เดือยทอง หลังเกม กล่าวยกย่อง แฮร์รี่ เคน ว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้ หลังเป็นคนทำประตูชัยชี้ขาดศึกนอร์ธ ลอนดอน ดาร์บี้ เคน ในเวลานี้ ทำไป 7 ประตูแล้ว จาก 7 นัดในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับ อาร์เซนอล ทีมที่เคยปฏิเสธเขาตอนที่ยังเป็นเด็กนักเรียน และ โปเช็ตติโน่ กล่าว ในช่วง 3 ปีหลังมานี้ ผมย้ำอยู่เสมอว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก บางครั้งคุณเชื่อไปอย่างนั้นเพราะนั่นเป็นนักเตะในทีม และผมพยายามยกย่องให้กำลังใจเขา แต่ผมจะบอกคุณให้ จากประสบการณ์ของผมในแวดวงฟุตบอล ผมบอกได้ว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดแน่นอน เขาคือปัจจุบันและอนาคต สิ่งที่เขาทำได้มันช่างเหลือเชื่อ เราภูมิใจมากที่เขาอยู่ในทีมของเรา ท็อตแน่ม เก็บไป 7 แต้มจาก 3 นัด ที่เจอกทีมใหญ่อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ลิเวอร์พูล และ อาร์เซนอล ด่านต่อไปคือ ยูเวนตุส ที่จะต้องพบกันในแชมเปี้ยนส์ลีก คืนวันอังคารนี้ เคน กล่าว ผมรู้สึกดีใจมากที่ทำสกอร์ได้อีก และเราสมควรเป็นฝ่ายชนะ มันเป็นเกมดาร์บี้ และคุณมักเฝ้ารอที่จะเจอเกมอย่างนี้ มันเป็นฟอร์มที่สุดยอดของทีมของเรา ตอนนี้เรามีเกมใหญ่ในแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ คุณต้องทดสอบตัวเองกับคู่แข่งที่เก่งที่สุดเท่านั้น , ลูกศิษย์ทั่วประเทศโศกสลด หลวงพ่ออนันต์ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง มรณภาพแล้วที่ รพบำรุงราษฎร์ หลังอาพาธเข้ารับการรักษาด้วยโรคระบบลำไส้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เผยเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สืบทอดเผยแผ่หลักธรรมคำสอน มโนยิทธิ ทั้งเป็นพระนักพัฒนาจนทำให้วัดท่าซุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทัยธานี พิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานสรงศพมีขึ้นในเย็นวันที่ 12 กพนี้ เจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง หรือวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตน้ำซึม อเมือง จอุทัยธานี ได้มรณภาพแล้วเมื่อเวลา 0445 น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร หลังเข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคระบบลำไส้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะแพทย์ตรวจพบเลือดออกในกระเพาะอาหารเมื่อคืนวันที่ 9 กพ61 จึงให้งดน้ำและอาหาร พร้อมปรับมาให้สารอาหารทางน้ำเกลือแทน อีกทั้งภาวะไตทำงานบกพร่อง ความดันโลหิตอยู่ในระดับต่ำ และภาวะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ กระทั่งเกิดภาวะความดันโลหิตตกอย่างต่อเนื่องและมรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 69 ปี 4 เดือน 45 พรรษา หลังทราบข่าว บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจต่อการละสังขารของหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ขณะที่คณะสงฆ์ร่วมกับศิษย์ที่ใกล้ชิด ตลอดจนพุทธศาสนิกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา จอุทัยธานี ได้เร่งจัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในมหาวิหารแก้ว 100 เมตร วัดท่าซุง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เพื่อเตรียมรับสังขารของพระราชภาวนาโกศล ขณะเดียวกัน ก็มีประชาชนจากทุกสารทิศที่ทราบข่าวเดินทางไปยังวัดท่าซุง เพื่อกราบสรีระสังขารพระราชภาวนาโกศล โดยมีรายงานว่า สรีระสังขารของพระราชภาวนาโกศลมาถึงวัดท่าซุงบ่ายวันเดียวกัน และจะเก็บร่างไว้ที่มหาวิหารแก้ว จากนั้นจะเคลื่อนไปยังศาลา 12 ไร่ เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานสรงศพในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม ต่อมาในช่วงบ่าย ศิษยานุศิษย์และรถพยาบาลของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เคลื่อนสรีระสังขารพระราชภาวนาโกศล หรือหลวงพ่ออนันต์ อายุ 69 ปี เจ้าอาวาสวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง มายังมหาวิหารแก้ว 100 เมตร ภายในวัดท่าซุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะสงฆ์สมณศักดิ์ และเจ้าอาวาสจากหลายวัดมาร่วมในพิธี ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศหลั่งไหลมารอที่วัดอย่างเนืองแน่น โดยวันที่ 12 กพ ทางวัดจะเคลื่อนร่างของหลวงพ่ออนันต์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่มหาวิหาร 100 ปี หรือศาลา 12 ไร่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำศพ และเวลา 1600 น จะมีพิธีอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานสรงศพ จากนั้นเวลา 1900 น มีพิธีสวดพระอภิธรรม พระราชภาวนาโกศล เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเมื่อปี พศ2536 โดยเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 7 ต่อจากพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เกจิชื่อดังมีลูกศิษย์ทั่วประเทศ ซึ่งพระราชภาวนาโกศลถือเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นพระผู้สืบสาน เผยแผ่ศาสนาและหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งรู้จักกันดีคือ มโนยิทธิ ให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนา จนวัดท่าซุงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ วิหารแก้ว 100 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ภายในยังมีพระพุทธชินราชจำลองที่สร้างด้วยทองคำแท้ และยังมีประสาททองคำ พระราชภาวนาโกศล เดิมชื่ออนันต์ เป็นชาวชุมแสง จนครสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2491 เป็นบุตรคนโตของนายรอด นางจำรัส เสนกุล โดยมีน้องชาย 3 คน น้องสาว 1 คน อุปสมบทเมื่อปี 2516 ขณะมีอายุ 25 ปี ที่วัดปากคลองปลากด อชุมแสง จนครสวรรค์ ออกพรรษาแล้วมาอยู่วัดท่าซุง ได้รับตำแหน่งพระครูปลัด เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2535 เมื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำมรณภาพลง ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเมื่อปี 2536 จนถึงปัจจุบัน。 เข้าสู่ศักราชใหม่ 2561 หรือ 2018 อย่างเป็นทางการแล้ว ในมุมมองเรื่องเศรษฐกิจหลายส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในศักราชใหม่นี้ว่า ยังเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างร้อนแรงจากปีก่อน แม้จะมีบางภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้ขยายตัวโดดเด่นเหมือนปี 2560 แต่ก็ยังมีแนวโน้มเติบโตและยังคงเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม เริ่มกันที่ กระทรวงการคลัง ที่หมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างดีว่า เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจะขยายตัวได้เกินกว่าเป้าหมายที่ 38% แล้วก็เป็นไปตามคาด เพราะบทสรุปของเศรษฐกิจเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ฟันธงแล้วว่าปี 2560 ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างที่คาดการณ์ และไปจบที่ระดับ 40% โดยอานิสงส์หลักๆ มาจาก การส่งออกสินค้าและบริการ ที่ขยายตัวได้อย่างน่าประทับใจ ที่ระดับ 97% ซึ่งก็เป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงกว่าคาดการณ์ที่ 85% เช่นเดียวกัน ด้วยเพราะแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ และอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญ ที่เรียกว่าเป็นพระเอกตลอดกาล อย่าง ภาคการท่องเที่ยว ที่ก็ยังคงขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม โดยในปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 354 ล้านคน เติบโต 88% โดยมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเติบโตที่ระดับ 18 ล้านล้านบาท การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา ซึ่งแตะระดับ 40% นั้น ถือเป็นระดับที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการฟื้นตัวขึ้นในรอบ 5 ปี ตั้งแต่เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ที่เคยขยายตัวได้ 72% ก่อนจะมีการปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยกดดันทั้งในและนอกประเทศ ส่วนแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 นั้น เชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่ระดับ 42% โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 37-47% สูงขึ้นจากคาดการณ์เดิมอยู่ที่ 38% โดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการใช้จ่ายภาครัฐตามกรอบรายจ่ายลงทุนของภาครัฐในปีงบประมาณ 2561 ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำงบประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 15 แสนล้านบาท ไปจนถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าปี 2561 แต่ละโครงการจะคืบหน้าไปอย่างมากจนถึงเริ่มมีการก่อสร้างและสามารถขับเคลื่อนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในปีนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนภาคการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวที่ 66% สูงขึ้นจากคาดการณ์เดิมอยู่ที่ 57% แต่ก็อาจจะชะลอตัวลงจากผลงานในปีที่บ้านมา แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ฉุดให้เศรษฐกิจไทยไปต่อไม่ได้ เพราะพระเอกตลอดกาลอย่าง ภาคการท่องเที่ยว ยังทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในปีนี้จะสูงถึง 382 ล้านคน ขยายตัว 8% และถือเป็นปีแรกที่รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการเติบโตสูงจนแตะระดับ 205 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ 126% ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เองก็ยังมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่าจะเป็นภาพการขยายตัวที่มีความมั่นคงมากขึ้น โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการส่งออกและภาคบริการ รวมทั้งจะได้เห็นภาพการบริโภคและการลงทุนของเอกชนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ระดับ 39% ส่วนอีกหลายหน่วยงานก็ได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังเป็นปีแห่งการเติบโต อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) หรือสภาพัฒน์ ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัว 41% ส่วนภาคเอกชนอย่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ตัวเลขจีดีพีไว้ที่ 40% ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้ไว้ที่ 40% เช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่ประเมินไว้ที่ 40%。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

วิธี ได้ อั่ ง เปา 918kiss1️⃣M98| แจก เครดิต ฟรี เดือน เกิด 20201️⃣LOOK618| 918kiss hack download1️⃣LOOK618| สล็อต 168xo1️⃣M98| สล็อต ที่ นิยม1️⃣M98| ฝาก 1 บาท ได้ 100 1️⃣2021| เว็บ joker1️⃣M98| 777ww casino home1️⃣M98| คา สิ โน ออนไลน์ ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ำ1️⃣M98| บา คา ร่า ขั้น ต่ำ 1001️⃣LOOK618| สล็อต โจ๊ก เกอร์ แจก เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| โปร โม ชั่ น ฝาก 20 รับ 100 1️⃣2021| 9 mafia slot1️⃣LOOK618| 918kiss ฝาก ขั้น ต่ำ 50 บาท1️⃣LOOK618| วอ เลท 10 รับ 100Keyword 1️⃣2021| gclub 1668joker888v11️⃣LOOK618| ฝาก 24 รับ 100 pg1️⃣M98| ลิงค์ โหลด เกมส์ http starvegas168 blogspot com1️⃣LOOK618| ค่าย เกม สล็อต ที่ ดี ที่สุด1️⃣M98| royal online 9991️⃣M98| gclub ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก 20211️⃣M98| ดาว โหลด เกม ยิง ปลา1️⃣M98| ฝาก 20 ฟรี 100 2020 1️⃣2021| โจ๊ก เกอร์ 1281️⃣M98| ทาง เข้า เล่น pg slot1681️⃣LOOK618| สล็อต ท รู มัน นี่ วอ ล เล็ ท1️⃣M98| aba slot xo 1️⃣2021| joker888v11️⃣LOOK618| gclub royal1688 ฟรี เครดิต 1️⃣2021| ยิง ปลา ฝาก 100 ฟรี 300 1️⃣2021| copa88 club 1️⃣2021| fin888 เกม1️⃣LOOK618| สล็อต ยืนยัน เบอร์ รับ เครดิต ฟรี 20201️⃣M98| gtr365bet สมัคร1️⃣LOOK618| รวม superslot1️⃣LOOK618| สล็อต xo 918 1️⃣2021| slot1688 ฟรี เครดิต 1201️⃣LOOK618| hcu991️⃣M98| mafia ใหม่ ล่าสุด เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| ฝาก 991️⃣M98| mafia789th1️⃣LOOK618| โหลด เว็บ panda777 1️⃣2021| lucky slot5551️⃣M98| mafia88 ออนไลน์1️⃣M98| pg slot auto 771️⃣M98| slot1688 mobile1️⃣LOOK618| joker game 7771️⃣M98| ค่าย เกม สล็อต pg1️⃣LOOK618| โจ๊ก เกอร์ คา สิ โน ออนไลน์ 1️⃣2021| เติม 50 รับ 150 1️⃣2021| 918kiss ฝาก วอ ล เล็ ต1️⃣LOOK618| combo999 slot 1️⃣2021| fafa 855 1️⃣2021| เกม สล็อต ค่าย 8881️⃣LOOK618| slot pg ฝาก 100 ได้ 1001️⃣M98| เว็บ sagame661️⃣M98| iprobet998 1️⃣2021| live22 ฝาก 10 รับ 100 วอ เลท 1️⃣2021| ฝาก 10 รับ 100 pg1️⃣M98| 50 ฟรี 1001️⃣M98| joker ฝาก 10 รับ 100 1️⃣2021| fifa55 เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก1️⃣M98| ufa extra8881️⃣LOOK618| slot หมุน ฟรี1️⃣LOOK618| สล็อต ฝาก ถอน ออ โต้1️⃣LOOK618| สล็อต สมัคร 10 ได้ 100 1️⃣2021| gwc688 เครดิต ฟรี 1️⃣2021| สล็อต เว็บ ตรง ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา 1️⃣2021| คา สิ โน ฝาก 1001️⃣M98| คา สิ โน true wallet ไม่มี ขั้น ต่ำ1️⃣M98| royal ruby8881️⃣LOOK618| slot ฝาก 100 รับ 100 1️⃣2021| live22 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| live22 เกมส์ ไหน แตก ง่าย1️⃣M98| เกม ไพ่ สล็อต1️⃣LOOK618| ยิง ปลา 150 นัด ฟรี1️⃣M98| โหลด 918kiss apk1️⃣LOOK618| เล่น บา คา ร่า 168 1️⃣2021| เซ็กซี่ เกม 1168 1️⃣2021| joker gaming demo slot1️⃣M98| สล็อต ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์1️⃣LOOK618| เครดิต 50 บาท 1️⃣2021| ibbet168 joker 1️⃣2021| เกม ใน ค่า สิ โน 1️⃣2021| สล็อต ไม่ เสีย เงิน1️⃣LOOK618| sb123 บา คา ร่า 1️⃣2021| 1️⃣2021| xlot1688 line 1️⃣2021| โปร โม ชั่ น แจก เครดิต ฟรี1️⃣M98| slotxo เติม true wallet1️⃣M98| เครดิต ฟรี แจก จริง 1️⃣2021| scg9 win1️⃣M98| slotxo 168 gaming1️⃣M98| slot roma ค่าย ไหน ดี สุด1️⃣LOOK618|